Imprimeix
Categoria: Actualitat

Recentment ha estat publicada l'Ordre ESS / 55/2018, de 26 de gener, que determina les novetats en matèria de cotització per a l'exercici 2018. Els informem d'allò més rellevant introduït:

- El límit màxim de la base de cotització al règim general de la Seguretat Social per a l'exercici 2018 és de 3.751,20 euros / mes (igual que el 2017).

- El límit mínim de cotització per a les contingències comunes d'accident de treball i malaltia professional no pot ser inferior a 858,60 euros / mes.

- Quadre comparatiu exercicis 2018/2017:

 

 

Exercici 2018

Exercici 2017

Grup Cotització

Categories professionals

Base min.  Euros/mes

Base màx.  Euros/mes

Base min.  Euros/mes

Base màx.  Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en article 1.3 c) de l'Estatut dels Treballadors

1.199,10

3.751,20

1.152,90

3.751,20

2

Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats

994,20

3.751,20

956,10

3.751,20

3

Caps administratius i de taller

864,90

3.751,20

831,60

3.751,20

4

Ajudants no titulats

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

5

Oficials administratius

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

6

Subalterns

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

7

Auxiliars administratius

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

8

Oficials de primera i segona

28,62

125,04

27,52

125,04

9

Oficials de tercera i especialistes

28,62

125,04

27,52

125,04

10

Peons

28,62

125,04

27,52

125,04

11

Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

28,62

125,04

27,52

125,04

 

- El tipus de cotització per contingències comunes per a l'exercici 2018 és del 29,80%, o del 29,30% si l'interessat està acollit al sistema de protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat (igual que en el 2017). Es manté per al 2018 el mateix tipus de 26,50% quan el treballador no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal.

- Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguin la cobertura de les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització escollida, per al finançament de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

- Bases de cotització:

Base de cotització

Exercici 2018

Exercici 2017

Base mínima

919,80 euros/mes

893,10 euros/mes

Base màxima

3.751,20 euros/mes

3.751,20 euros/mes

- A partir de 2018.01.01 les bases de cotització són les següents:

 

Exercici 2018

Exercici 2017

Tram

Retribució mensual  €/mes

Base cotització €/mes

Retribució mensual  €/mes

Base cotització €/mes

1

Fins 196,15

167,74

Fins 188,61

161,29

2

Des de 196,16 fins 306,40

277,51

Des de 188,62 fins 294,60

266,84

3

Des de 306,41 fins 416,80

387,29

Des de 294,61 fins 400,80

372,39

4

Des de 416,81 fins 527,10

497,08

Des de 400,81 fins 506,80

477,96

5

Des de 527,11 fins 637,40

606,86

Des de 506,81 fins 612,90

583,52

6

Des de 637,41 fins 746,90

716,65

Des de 612,91 fins 718,20

689,09

7

Des de 746,91 fins 858,60

858,60

Des de 718,21 fins 825,65

825,60

8

Des de 858,61

896,94

Des de 825,66

862,44

Durant l'any 2018, el tipus de cotització per contingències comunes, serà del 27,40% sent el 22,85 a càrrec de l'ocupador i el 4,55 a càrrec de l'empleat.

- Bases mínimes per hores per contingències comunes:

 

 

Exercici 2018

Exercici 2017

Grup cotització

Categories Professionals

Base mínima por hora euros

Base mínima por hora euros

1

Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en article 1.3 c) de l'Estatut dels Treballadors

7,22

6,95

2

Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats

5,99

6,95

3

Caps administratius i de taller

5,21

5,76

4

Ajudants no titulats

5,17

5,01

5

Oficials administratius

5,17

4,97

6

Subalterns

5,17

4,97

7

Auxiliars administratius

5,17

4,97

8

Oficials de primera i segona

5,17

4,97

9

Oficials de tercera i especialistes

5,17

4,97

10

Treballadors majors de 18 anys no qualificats

5,17

4,97

11

Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

5,17

4,97

 

La quota mensual per a l'exercici 2018 queda distribuïda de la següent manera:

- Per contingències comunes: 41,74 euros / mes, dels quals 34,80 corresponen a l'empresari i 6,94 euros al treballador.

- Per contingències professionals: 4,78 euros / mes, sent a càrrec de l'empresari.

- Cotització al Fons de Garantia Salarial: 2,64 euros / mes, a càrrec de l'empresari.

- Quota per Formació Professional: 1,45 euros / mes, dels quals 1,28 corresponen a l'empresari i 0,17 euros al treballador.