Recentment ha estat publicada l'Ordre ESS / 55/2018, de 26 de gener, que determina les novetats en matèria de cotització per a l'exercici 2018. Els informem d'allò més rellevant introduït:

  • Límits màxims i mínims de cotització

- El límit màxim de la base de cotització al règim general de la Seguretat Social per a l'exercici 2018 és de 3.751,20 euros / mes (igual que el 2017).

- El límit mínim de cotització per a les contingències comunes d'accident de treball i malaltia professional no pot ser inferior a 858,60 euros / mes.

  • Bases màximes i mínimes per contingències comunes per a cada grup de categories professionals

- Quadre comparatiu exercicis 2018/2017:

 

 

Exercici 2018

Exercici 2017

Grup Cotització

Categories professionals

Base min.  Euros/mes

Base màx.  Euros/mes

Base min.  Euros/mes

Base màx.  Euros/mes

1

Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en article 1.3 c) de l'Estatut dels Treballadors

1.199,10

3.751,20

1.152,90

3.751,20

2

Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats

994,20

3.751,20

956,10

3.751,20

3

Caps administratius i de taller

864,90

3.751,20

831,60

3.751,20

4

Ajudants no titulats

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

5

Oficials administratius

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

6

Subalterns

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

7

Auxiliars administratius

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

8

Oficials de primera i segona

28,62

125,04

27,52

125,04

9

Oficials de tercera i especialistes

28,62

125,04

27,52

125,04

10

Peons

28,62

125,04

27,52

125,04

11

Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

28,62

125,04

27,52

125,04

 

  • Bases i tipus de cotització en el règim especial dels treballadors autònoms

- El tipus de cotització per contingències comunes per a l'exercici 2018 és del 29,80%, o del 29,30% si l'interessat està acollit al sistema de protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat (igual que en el 2017). Es manté per al 2018 el mateix tipus de 26,50% quan el treballador no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal.

- Els treballadors inclosos en aquest Règim Especial que no tinguin la cobertura de les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització escollida, per al finançament de les prestacions per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

- Bases de cotització:

Base de cotització

Exercici 2018

Exercici 2017

Base mínima

919,80 euros/mes

893,10 euros/mes

Base màxima

3.751,20 euros/mes

3.751,20 euros/mes

  • Bases i tipus de cotització en Règim Especial dels Empleats de la Llar

- A partir de 2018.01.01 les bases de cotització són les següents:

 

Exercici 2018

Exercici 2017

Tram

Retribució mensual  €/mes

Base cotització €/mes

Retribució mensual  €/mes

Base cotització €/mes

1

Fins 196,15

167,74

Fins 188,61

161,29

2

Des de 196,16 fins 306,40

277,51

Des de 188,62 fins 294,60

266,84

3

Des de 306,41 fins 416,80

387,29

Des de 294,61 fins 400,80

372,39

4

Des de 416,81 fins 527,10

497,08

Des de 400,81 fins 506,80

477,96

5

Des de 527,11 fins 637,40

606,86

Des de 506,81 fins 612,90

583,52

6

Des de 637,41 fins 746,90

716,65

Des de 612,91 fins 718,20

689,09

7

Des de 746,91 fins 858,60

858,60

Des de 718,21 fins 825,65

825,60

8

Des de 858,61

896,94

Des de 825,66

862,44

Durant l'any 2018, el tipus de cotització per contingències comunes, serà del 27,40% sent el 22,85 a càrrec de l'ocupador i el 4,55 a càrrec de l'empleat.

  • Cotització en els supòsits de contractes a temps parcial

- Bases mínimes per hores per contingències comunes:

 

 

Exercici 2018

Exercici 2017

Grup cotització

Categories Professionals

Base mínima por hora euros

Base mínima por hora euros

1

Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en article 1.3 c) de l'Estatut dels Treballadors

7,22

6,95

2

Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats

5,99

6,95

3

Caps administratius i de taller

5,21

5,76

4

Ajudants no titulats

5,17

5,01

5

Oficials administratius

5,17

4,97

6

Subalterns

5,17

4,97

7

Auxiliars administratius

5,17

4,97

8

Oficials de primera i segona

5,17

4,97

9

Oficials de tercera i especialistes

5,17

4,97

10

Treballadors majors de 18 anys no qualificats

5,17

4,97

11

Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional

5,17

4,97

 

  • Cotització en els contractes per a la formació i l'aprenentatge. Determinació de les quotes

La quota mensual per a l'exercici 2018 queda distribuïda de la següent manera:

- Per contingències comunes: 41,74 euros / mes, dels quals 34,80 corresponen a l'empresari i 6,94 euros al treballador.

- Per contingències professionals: 4,78 euros / mes, sent a càrrec de l'empresari.

- Cotització al Fons de Garantia Salarial: 2,64 euros / mes, a càrrec de l'empresari.

- Quota per Formació Professional: 1,45 euros / mes, dels quals 1,28 corresponen a l'empresari i 0,17 euros al treballador.

Joomla templates by a4joomla