DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT / 2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

-1 Mesures especials en matèria de salut pública

Mitjançant aquesta Resolució es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 adoptades per la Resolució SLT / 2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. Així mateix, es limita l'entrada i la sortida de persones de Catalunya i de l'àmbit territorial municipal i s'amplien les mesures restrictives amb relació a diverses activitats, en els termes indicats en els següents apartats.

 

-2 Limitació de l'entrada i sortida de persones

 1. Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells

desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

EXCEPTE:

 1. a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 2. b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 3. c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 4. d) Retorn a el lloc de residència habitual o familiar.
 5. e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 7. g) Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
 8. h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 9. i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 10. j) A causa de força major o situació de necessitat.
 11. k) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, degudament acreditada.

Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

S'exceptuen d'aquesta restricció els desplaçaments, dins de la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris els dies 31 d'octubre i 1 de novembre.

S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

 1. Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades d'acord amb l'apartat 9 d'aquesta Resolució.
 2. No està sotmesa a cap restricció a la circulació en trànsit.

 


-3 Desplaçaments personals

Sense perjudici de les restriccions a la mobilitat que estableix aquesta Resolució i per la Resolució SLT / 2620/2020, de 25 d'octubre, o, si escau, resolució que la prorrogui, es recomana que els desplaçaments fora de el domicili es limitin a la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

En tot cas, a més de les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, es recomana que s'adopti una estratègia de desplaçaments basada en les "bombolles de convivència" o la "bombolla ampliada", la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un recolzament adaptats a el moment epidèmic actual.

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

La "bombolla de convivència" fa referència a el grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i / o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser tan estable com sigui possible. Els contactes fora de la "bombolla de convivència" s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la "bombolla ampliada" a què fa referència el paràgraf següent.

La "bombolla ampliada" fa referència a el grup de persones de la "bombolla de convivència" més un altre grup o altres grups tancats de persones, sempre les mateixes, i amb les que es pot relacionar la "bombolla de convivència" amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.

 


-4 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

 1. S'obliga als titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, i adoptar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, s'han d'implementar treball a distància o teletreball, excepte quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest últim cas s'han d'establir horaris d'entrada i sortida escalonats, flexibilitat horària o similars.
 2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, en els centres de treball, entre d'altres, les mesures següents :
 3. a) Adoptar mesures organitzatives a les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats a el nivell de risc.
 4. b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, especialment , dels espais comuns dels centres de treball, restringint o escalonant seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre altres .
 5. c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 6. d) L'ús de la màscara és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert a el públic, d'acord amb la Resolució SLT / 1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior de centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats a el públic, un cop la persona treballadora estigui en el seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no és obligatori el seu ús, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
 7. e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores como de les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

 

-5 Reunions i / o trobades familiars i de caràcter social


 1. Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la "bombolla de convivència" a què fa referència l'apartat 3 de la Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.
 2. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni de aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i begudes en espais púbics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa.
 3. No es consideren incloses en la prohibició a què fa referència l'apartat 1 les persones que estiguin desargollant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, incloses les noces, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d'acord amb l'apartat 12 d'aquesta Resolució i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, les quals es porten a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials de represa aprovats pel Comitè de Direcció de el Pla d'actuació de l'PROCICAT i la normativa relacionada.

No s'aplica tampoc a les activitats culturals que poden romandre obertes d'acord amb l'apartat 9 d'aquesta Resolució, les quals se subjecten a el corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció de el Pla d'actuació de l'PROCICAT.

 1. A les reunions i / o trobades no poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que tinguin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.
 2. Aquesta limitació no és aplicable a el dret de manifestació i de participació política, que pot ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i sense perjudici de l'acompliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

 


-6 Empreses de serveis i comerç minorista

 1. Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene de cabells. La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.
 2. Es suspèn l'obertura a públic dels centres comercials i recintes comercials.

Els establiments i locals comercials que es troben dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària poden romandre oberts.

També poden obrir a el públic aquells establiments comercials que es troben dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i compten amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim de l'30 %.

 1. L'obertura a públic dels establiments i locals comercials minoristes queda condicionada a:
 2. a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
 3. b) Que es redueixi a l'30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 4. c) En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que fiten l'espai d'obertura a al públic en l'esmentada superfície, i redueixin a l'30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat que correspongui a aquesta superfície.

Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern de el Pla d'actuació de l'PROCICAT.

 1. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior de el local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclosa el menjar preparat.

 

-7 Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, incloses les noces, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, s'han de limitar l'assistència a l'30% de l'aforament.

 

-8 Ús del transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta a el 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Es pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure la mascareta, com menjar.

Els operadors de transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats han de disposar de dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors han d'utilitzar els seus mitjans de difusió per informar clarament a les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir.

 

-9 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

 1. 1. Se suspèn l'obertura a el públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, en els espais

especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.

 1. Els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament a el 33% de l'autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic. L'accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.
 2. Se suspèn l'obertura a el públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, a excepció de los centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
 3. S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per a ser realitzades en Cataluña durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar sense assistència de públic.
 4. Se suspèn l'obertura a públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent tot tipus de estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20 hores.

 

-10 Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura a el públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

-11 Activitats d'hostaleria i restauració

 

 1. Se suspèn l'obertura a públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i

establiments. Els serveis de restauració es poden seguir prestant exclusivament mitjançant serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment.

 1. Queden exclosos d'aquesta suspensió:

Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment.

Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.

Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

 1. A les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament en el mateix establiment.

 


-12 Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents, i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció de el Pla d'actuació de l'PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes en els seus plans d'organització de el curs 2020-2021 amb la finalitat de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis post obligatoris, és a dir, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

Es suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora de el centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu,

Queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin al centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.

Als efectes d'aquesta Resolució, no tenen consideració d'activitat extraescolar, perquè són ensenyaments reglats, la formació que imparteixen els centres d'educació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglades. En aquests casos, els centres han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

 

-13 Activitats docents universitaris

En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.

 

-14 Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que impliqui la presencialitat dels participants. Queden exclosos d'aquesta suspensió dels programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personal permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

 

-15 Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció a l'30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i a l'acompliment de les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció de el Pla d'actuació de l'PROCICAT.

 

-16 Actuacions policials

...

3          A la mesura que la presencialitat no estigui expressament justificada per l'autoritat judicial, s’ha de  minimitzar el desplaçament i la mobilitat de detinguts de comissaries en dependències judicials, amb l'ús intensiu de les eines telemàtiques, de conformitat amb l'article 14 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de justícia.

 

 

Es modifica l'apartat 2 de la Resolució SLT / 2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya, el qual, mentre estigui en vigor, queda redactat de la següent manera:

"-2 Horaris de tancament

"L'horari d'obertura a el públic de les activitats permeses per resolució de les autoritats integrants de l'

Comitè de Direcció de el Pla d'actuació de l'PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar a la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

"S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial que estableix l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública."

 

-18 Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

-20 Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona 29 d'octubre de 2020

 DOGC 2020.10.30

 

Joomla templates by a4joomla