L'audiència nacional reitera que les empreses han de registrar diàriament la jornada de treball dels seus empleats per garantir el correcte còmput del temps de treball realitzat.

OBLIGACIONS NORMATIVES SOBRE EL REGISTRE DE JORNADA

L'article 35.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, estableix "a efectes del còmput de les hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrar dia a dia i s'ha de totalitzar en el període fixat per a l'abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent ", l'empresa es trobarà obligada a lliurar al treballador, en cada període de pagament salarial, un comprovant de hores inclòs en el rebut de salaris.

L'empresari ha de registrar dia a dia el nombre d'hores extraordinàries realitzades i totalitzant en el període fixat per a l'abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent.

¿L'obligació prevista en l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors obliga a un registre de la jornada diària de cada treballador?

Actualment, la jurisprudència i la Inspecció de Treball, estan concloent que tot i que el precepte es refereixi al còmput de les hores extraordinàries, només a partir de la determinació de la jornada realitzada de forma efectiva es pot discriminar quines hores tenen la consideració de ordinàries i quins d'extraordinàries; el registre, per tant, ha de referir-se a la totalitat de les hores treballades i no només a les hores extraordinàries, perquè aquest últim registre no proporcionaria veracitat sobre la jornada realitzada.

AMPLIACIÓ DEL REGISTRE A LA JORNADA DE TOTS ELS TREBALLADORS

Les sentències SIB-1899963, SIB-1963413 i SIB-47543925, han ampliat l'obligació de registre de la jornada de cada treballador que estableix l'esmentat article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors (ET) "a efectes del còmput d'hores extraordinàries" a tots els casos amb independència de la realització d'hores extra.

Per l'AN vincular el registre de jornada a la realització d'hores extres no permetria saber si un treballador ha realitzat o no una jornada per sobre de la pactada.

Els resums diaris, referits al apt. 5, @@ 35 @@ ## ET ##, no han de reflectir hores extraordinàries, ja que una jornada diària pot prolongar sense que es produeixin hores extraordinàries, que només concorreran quan se superi, en còmput anual, la jornada de quaranta hores setmanals, sinó reflectir dia a dia la jornada realitzada, que és l'únic mitjà per constatar si es van superar o no els límits de la jornada ordinària d'acord amb el que preveu l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors i en la DA 3a, Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre.

OBLIGACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EN LES EMPRESES DE MECANISMES PER AL REGISTRE DE LA JORNADA DE TOTS ELS TREBALLADORS

L'Audiència Nacional assenyala, que "el registre de la jornada es pot instrumentar de múltiples maneres"; que a més "constitueix una eina de modernització de les relacions laborals"; i que per conèixer l'existència d'hores extraordinàries o no serà necessari l'existència d'un control; ja que sense un control o còmput previ de les hores no es podrà saber si s'efectuen hores extres o no.

La confirmació d'aquesta tendència doctrinal implicaria la necessitat d'implantació en les empreses de mecanismes per al registre diari de la jornada realitzada per tota la plantilla tant de les hores ordinàries com extraordinàries.

REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS

D'acord amb la D.A. 3a, Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre i l'esmentada SIB-1.899.963, els representants dels treballadors tindran dret a rebre còpia dels resums de la jornada diària dels treballadors.

QUÈ PASSA SI A LA MEVA EMPRESA NO ES "FITXA"?

El registre horari sol realitzar-se mitjançant mitjans tècnics de control d'entrada i sortida dels treballadors, col·loquialment denominat "fitxar". En aquelles empreses que no implantin aquests instruments, s'haurà d'elaborar un registre de la jornada diària que cada treballador, totalitzant la jornada efectuada en funció del període per a l'abonament de les retribucions (mensual en general); lliurant a cada treballador una còpia de l'esmentat resum d'hores juntament amb la seva nòmina.

En aquests casos, com mantenen les sentències SIB-865.593, SIB-1.794.684 i SIB-1.596.930, entre moltes, si l'empresa vol acreditar la jornada efectiva realitzada per l'operari n'hi haurà prou amb que aporti el registre diari de la mateixa, corresponent llavors al treballador la càrrega de desvirtuar el mateix mitjançant la prova corresponent.

Tot i no establir-se cap formulari oficial per al registre, a la nostra base de dades disposa dels models "FIBL-950", "FIBL-511" i "FIBL-781"

INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIÓ DE REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL

Seguint la tendència jurisprudencial, encara que no es facin hores extraordinàries, l'incompliment de l'obligació de registre, per tractar-se d'una obligació formal o documental, pot ser considerat com a infracció administrativa lleu, d'acord amb l'apt. 6 de l'art. 6, LLISOS.

Joomla templates by a4joomla