Cobertura per accident de treball i malaltia professional

La legislació determina que un accident de treball és tota lesió corporal que el treballador pateixi amb ocasió o per conseqüència del treball.

Perquè un accident tingui aquesta consideració cal:

  1. Que el treballador pateixi lesió corporal.
  2. Que l'accident sigui amb ocasió o per conseqüència del treball.
  3. Que el treballador sigui per compte aliè o estigui donat d'alta a la contingència d'accident de treball com a autònom per compte propi.

El treballador que, amb la subscripció de la cobertura que ens ocupa, pateixi un accident de treball o malaltia professional que origini un procés de I.T tindrà dret al cobrament d'una quantia diària equivalent al 75% de la seva base reguladora diària a partir de l'endemà de la baixa.

La cobertura del risc de contingències professionals (accidents de treball) pels treballadors per compte propi o autònoms, és voluntària excepte per a:

  • Els treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE)
  • Els Socis de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que percebin els ingressos directament dels compradors.
  • Els treballadors autònoms que, sense ser socis de cooperatives, es dediquen a la venda ambulant (CNAE-09: 4781,4782,4789 o 4799) en mercats tradicionals o mercats ambulants durant un màxim de tres dies a la setmana, amb horari de venda inferior a vuit hores / dia, que no disposin d'establiment fix propi, ni produeixin els articles o productes que venen.
  • També serà obligatòria per als que realitzin activitats amb alt risc de sinistralitat. (Pendent de desplegament reglamentari).

Aquesta cobertura, quan és obligatòria, es porta a terme amb la mateixa Mútua d'accidents de treball amb la qual s'ha formalitzat la cobertura per al cobrament de la Incapacitat Temporal.

No obstant la seva voluntarietat i cada vegada amb més freqüència ens trobem amb que la pròpia Mútua d'accidents, en no tenir la cobertura contractada, no només no atén l'assistència sanitària sinó que denega la prestació econòmica.

Quan un treballador per compte propi desitja tenir protecció i cobertura davant d'aquelles malalties l'origen està relacionat amb l'activitat desenvolupada (és a dir malalties professionals) o davant els possibles accidents que puguin arribar a tenir lloc al seu lloc de treball, l'autònom ha de triar un tipus de cotització més alt i que supera el de les contingències comunes.

Insistim que es tracta d'una cotització voluntària i que no hi ha obligació de fer-la si no es vol, però la seva no cobertura comença a donar problemes quan un autònom pateix un accident de treball amb baixa per incapacitat temporal ja que és possible que es denegui la prestació al no tenir-la contractada.

És per això que, si vostè creu necessària aquesta cobertura en el seu treball habitual, hauria de procedir a la subscripció de la mateixa. El convidem a que es posi en contacte amb aquestes oficines per a procedir al càlcul de l'increment que això representa en la seva quota d'autònoms mensual així com a efectuar les tramitacions corresponents.

Joomla templates by a4joomla