A la vista de les últimes normes publicades en el mes de desembre de 2018 (Reial Decret 1461/2018, de 21 de desembre, el RD-Llei 26/2018, de 28 de desembre i el RD-Llei 27/2018 de 28 de desembre) us presentem les novetats més destacades en l'àmbit fiscal per a l'any 2019.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

→ Càlcul de l'increment de la deducció per maternitat: amb la finalitat de concretar el contingut de la declaració informativa a presentar per les escoles bressol o centres d'educació infantil autoritzats per facilitar el seu control i incorporació als sistemes d'assistència al contribuent.

→ Nous límits determinants de l'obligació de retenir.

→ Adaptació del procediment per a la pràctica de les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec i el seu pagament anticipat.

→ Canvis en l'obligació de declarar per aquest impost.

→ Revisió del tipus mínim de retenció aplicable a contractes o relacions de durada inferior a l'any o als rendiments del treball que es derivin de relacions laborals especials de caràcter dependent quan es tracti de rendiments del treball obtinguts a Ceuta i Melilla que es beneficiïn de la deducció prevista a l'article 68.4 de la LIRPF.

→ Es suprimeix la dispensa de l'obligació de portar llibres registres als contribuents que porten comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç.

→ Es redueix el percentatge de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments de capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor, del 19 al 15%.

→ Declaració de rendes exemptes d'aquest impost a les prestacions públiques per maternitat i paternitat de la Seguretat Social, i s'estén l'exempció a les prestacions percebudes a altres col·lectius, fins al límit de la prestació màxima que la Seguretat Social reconeix per tal concepte.

→ Mòduls: Es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten en l'IRPF l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a les activitats econòmiques incloses en l'àmbit d'aplicació del mètode, amb excepció de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals , que tenen el seu propi límit quantitatiu per volum d'ingressos, i s'estableix un nou termini de renúncia o revocació per a l'any 2019, fins al 2019.01.30.

→ En relació amb els plans d'individuals d'estalvi sistemàtic i l'exempció per reinversió en rendes vitalícies, especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies assegurades en què hi ha mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança, a fi de garantir que s'arriba a la finalitat pretesa.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

→ Aplicació del tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d'espectacles i als organitzadors d'obres teatrals i musicals.

→ S'introdueixen modificacions en el Reglament de l'IVA, en relació amb la prestació de serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió i serveis prestats per via electrònica, inversió del subjecte passiu en matèria immobiliària, tipus impositius, en matèria de transport de viatgers o de mercaderia per carretera, règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, règim especial del grup d'entitats, règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió i serveis prestats per via electrònica, llibres registre de l'IVA, liquidació mensual d'IVA, representant fiscal.

→ Els serveis prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, quan el destinatari no sigui un empresari o professional actuant com a tal, des del 1 de gener de 2019, s'estableix un llindar comú a escala comunitària de fins a 10.000 euros anuals que de no ser superat implicarà que aquestes prestacions de serveis segueixin estant subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit en el seu Estat membre d'establiment.

→ S'estableix que la normativa aplicable en matèria de facturació per als subjectes passius acollits als règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, serà la de l'Estat membre d'identificació i no el de consum.

→ Es facilita l'opció voluntària a l'aplicació del nou sistema de gestió tributària.

→ Es regula la informació que han de subministrar els subjectes passius referent a les operacions realitzades en l'any natural amb anterioritat a la data en què queden obligats al SII.

→ Caldrà informar dels documents electrònics de reemborsament que, a partir l'1 de gener de 2019, passen a ser obligatoris per a la devolució de l'impost a l'exportació en el règim de viatgers.

→ Mòduls: Es prorroguen per al període impositiu 2019 els límits quantitatius que delimiten en l'IVA l'àmbit d'aplicació del règim simplificat de l'IVA i règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, i s'estableix un nou termini de renúncia o revocació per al any 2019, fins al 2019.01.30.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

→ Es modifica la deducció per despeses realitzades en territori espanyol per a l'execució d'una producció estrangera de llargmetratges cinematogràfics o d'obres audiovisuals que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada.

→ Integració en la base imposable dels ajustos comptables per la primera aplicació de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers .

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

→ Es prorroga per 2019 el manteniment del gravamen de l'Impost sobre el Patrimoni.

→ Aprovació dels coeficients d'actualització dels valors cadastrals d'immobles urbans per 2019 en els termes de l'article 32.2 de la Llei del Cadastre Immobiliari, que preveu aquesta actualització en determinats supòsits mitjançant la incorporació de la mesura en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a cada any.

IMPOST TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS

→ Exempció d'aquest impost en els contractes de lloguer d'habitatge per a ús estable i permanent.

→ Es s'aproven els preus mitjos de venda, utilitzables com a mitjans de comprovació a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre determinats mitjans de transport.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

→ Amb vigència exclusiva per a l'exercici 2019, el termini per aprovar els nous tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles pels ajuntaments afectats per procediments de valoració col·lectiva de caràcter general que hagin de tenir efectes l'1 de gener de 2020 s'amplia fins al 31 de juliol de 2019.

Joomla templates by a4joomla