• Es revaloren les pensions i altres prestacions públiques en l'any 2019 amb l'increment del 1,6 per cent respecte de l'import que haurien tingut en 2018 (art. 1 Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre).
 • Manteniment del poder adquisitiu de les pensions: Els perceptors de pensions del sistema de la Seguretat Social i de classes passives que hagin estat revaloritzades en 2018, rebran, abans d'1 d'abril de 2019 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda el 2018 i la que hauria correspost d'haver aplicat a aquestes pensions l'increment que ha experimentat el valor mitjà de la variació percentual interanual de l'IPC hagut en cadascun dels mesos des de desembre de 2017 fins a novembre de 2018, ( 1,7 per cent).
 • Increment al 60% de la base reguladora de la pensió de viduïtat. De donar-se els requisits establerts la BR de la pensió de viduïtat equivaldrà al resultat d'aplicar, sobre la base reguladora, el 60 per cent. Quantia màxima de pensió per 2019
 • L'any 2019, la quantia del límit màxim de percepció de pensions públiques queda fixada en els imports següents: 2.659,41 euros / mes o 37.231,74 euros / any (Annex I L-26.140.000)

 

 1. Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del Sistema de la Seguretat Social per a l'any 2019

 

 

Classe de pensió

Titulars

Amb cònjuge a càrrec
-
Euros / any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal
-
Euros / any

Amb cònjuge no a càrrec
-
Euros / any

JUBILACIÓ

 

 

 

Titular amb seixanta-cinc anys.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Titular menor de seixanta-cinc anys.

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa.

17.551,80

14.225,40

13.501,60

I.P

 

 

 

Gran invalidesa.

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Absoluta.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Total: Titular amb seixanta-cinc anys.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys.

5.899,60

5.899,60

5.838,00

Parcial del règim d'accidents de treball:

..

..

..

Titular amb seixanta-cinc anys.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

VIDUÏTAT

 

 

 

Titular amb càrregues familiars.

..

10.970,40

..

Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.

..

9.483,60

..

Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys.

..

8.871,80

..

Titular amb menys de seixanta anys.

..

7.183,40

..

Classe de pensió

Euros / any

ORFENESA

..

Per beneficiari.

2.898,00

Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65 per 100.

5.702,20

En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementarà en 7.183,40 euros / any distribuïts, si és el cas, entre els beneficiaris.

..

En favor de familiars

..

Per beneficiari.

2.898,00

Si no hi ha vidu ni orfe pensionistes:

..

Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys.

7.002,80

Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys.

6.601,00

Diversos beneficiaris: El mínim assignat a cada un d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de prorratejar 4.285,40 euros / any entre el nombre de beneficiaris.

..

 

Límit d'ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims en 2019:

 • Sense cònjugea càrrec:569,00euros/any.
 • Amb cònjuge acàrrec:829,00euros/any.

 

 1. Quanties mínimes delespensionsde classes passivesper a l'any2019

 

Classe de pensió

Import

Amb cònjuge a càrrec
-
Euros / any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal
-
Euros / any

Amb cònjuge no a càrrec
-
Euros / any

Pensió de jubilació o retir.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Pensió de viduïtat.

9.483,60

Pensió familiar diferent de la de viduïtat, templa do N el nombre de beneficiaris de la pensió o pensions

9.244,20  / N

 

Límit d'ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims:

 • En 2019: 7.569,00 euros/any.

Quanties d'altres pensions i prestacions públiques per 2019

 1. Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.659,41 euros / mes o 37.231,74 euros / any.

 

 1. Pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI):
 • Pensions del SOVI no concurrents: 6.071,80 euros / any.
 • Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social o amb alguna d'aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat: 5.894,00 euros / any.

 

 1. Pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 5.488,00 euros / any.
 • Complement de pensió per al lloguer d’habitatge: 525 euros/any

 

 1. Prestacions familiars de la Seguretat Social:
 • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat: 291 euros / any.
 • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent: 1.000,00 euros / any.
 • Assignació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb discapacitat:
 • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent: 4.704,00 euros / any.
 • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i amb necessitat de concurs d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 7.056,00 euros / any.
 • Prestació per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat establerta a l'article 357 i la quantia es recull en l'article 358 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social: 1.000,00 euros.
 • Límit d'ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec:
 • Quantia a què es refereix el paràgraf primer de l'article 352.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (fills o menor a càrrec sense discapacitat): 12.313,00 euros / any.
 • Quantia a què es refereix el paràgraf segon de l'article 352.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social (família nombrosa): 18.532,00 euros / any, incrementant-se en 3.002,00 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.

 

 1. Subsidis econòmics de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (RD Leg. 1/2013, de 29 de novembre): Subsidi de garantia d'ingressos mínims: 149,86 euros / mes. Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 euros / mes. Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 67,40 euros / mes.

 

 1. Pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol i Reial Decret 2620/1981, de 24 de juliol: 149,86 euros / mes.

 

 

 1. Quantia de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març:
 • 440,86 euros/any

 

 1. Quantia de les ajudes socials reconegudes als afectats pel VIH a l'empara del Reial decret llei 9/1993, de 28 de maig: 633,63 euros / mes.
Joomla templates by a4joomla