Dins de l'elenc de mesures que el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, ha incorporat, els treballadors autònoms han de conèixer:

I.- L'extensió als treballadors per compte propi agrari dels beneficis en la cotització de la tarifa plana - creant-se a aquest efecte els nous arts. 31 bis i 32 bis Llei 20/2007, de 11 de juliol.

II.- Actualització de les bases mínimes i altres límits de cotització. L'increment del límit màxim i de les bases màximes i mínimes de cotització → Les bases mínimes s'incrementen en un 1,25 per cent

III.- Fixació dels tipus de cotització al RETA per 2019 i un augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat.

IV.- Cotització obligatòria per contingències professionals

V.- Derogació dels incentius a la contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms.

VI.- Nou procediment per a la comprovació de la continuïtat de l'activitat

VII. Ajornament de l'aplicació de la figura de treballador a temps parcial.

VIII.- Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que hagin optat inicialment per una entitat gestora.

IX.- Nou tipus d'infracció laboral greu per a la lluita contra els falsos autònoms.

X.- La prestació per cessament d'activitat duplica el seu període de durada.

XI.- A l'efecte dels accidents de treball i malalties professionals dels treballadors autònoms econòmicament dependents es defineix accident de treball.

XII.- Es fa una nova redacció a l'art. 321 LGSS, en relació al naixement i quantia de la prestació d'incapacitat temporal en el RETA

 

I.-Modificacions en la tarifa plana i extensió als treballadors per compte propi agrari dels beneficis en la cotització de la tarifa plana

Durant els primers 12 mesos: si es cotitza per base mínima, 60 euros (51,50 contingències comunes; 8,50 contingències professionals); si es cotitza per sobre de base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%. A partir del mes 13 al 24: s'apliquen reduccions sobre la quota que correspondria. Igualment s'amplia també la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari.

L'extensió als treballadors per compte propi agrari dels beneficis en la cotització de la tarifa plana. Creant-se a aquest efecte els nous arts. 31 bis i 32 bis Llei 20/2007, de 11 de juliol, on es regula una nova tarifa plana treballadors per compte propi agrari.

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi agraris inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar de la data de efectes de l'alta en l'esmentat sistema especial, s'efectuarà de la següent manera:

 1. En el cas que s'opti per cotitzar per la base mínima que correspongui, podran beneficiar-se d'una reducció en la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, que consistirà en una quota única mensual de 50 euros, corresponent a contingències comunes, quedant aquests treballadors excepcionats de cotitzar per cessament d'activitat i formació professional.
 2. Alternativament, aquells treballadors per compte propi agraris que, complint els requisits que preveu l'apartat anterior, optessin per una base de cotització superior a la mínima que correspongui, comporten durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d'efectes del alta, una reducció del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, sent la quota a reduir la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes.
 3. Amb posterioritat al període inicial de 12 mesos preveuen els dos apartats anteriors, i amb independència de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi agraris que gaudeixin de la mesura que preveu aquest article es poden aplicar les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a reduir o bonificar la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització vigent en cada moment per contingències comunes, per un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d'efectes de l'alta, segons l'escala següent:
  1. Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en els dos primers paràgrafs
  2. Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).
  3. Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

inici

II.- Actualització de les bases mínimes i altres límits de cotització dels treballadors per compte propi en el sistema Seguretat Social.

Base mínima euros/mes

944,40 euros mensuals

Base màxima euros/mes

4.070,10 euros mensuals

Base de cotització menors de 47 anys o amb 47 anys

 

La triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2018 hagi estat igual o superior a 2.052,00 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a l'esmentada data.

·          En un altre cas la seva base màxima de cotització serà de 2.077,80 euros mensuals.

·          Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2019, tinguin 47 anys d'edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que exercitin seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2019, el que produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

Base de cotització 48 o més anys de edat

La compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d'edat, en aquest cas l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

No obstant això, la base de cotització dels treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, tindran les següents quanties:

a)    Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

b)    Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l'import d'aquella incrementat en un 7,00 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

Base de cotització 48 o 49 anys de edat

Treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys d'edat haguessin exercitat l'opció que preveu l'article 132, apartat quatre.2, paràgraf segon, de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011:
Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

Base cotització majors d50 anys amb 5 o més anys cotitzats

Els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social cinc o més anys, tindran les següents quanties:

a)    Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.

b)    Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros mensuals, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l'import d'aquella incrementat en un 7,00 per cent, amb el límit de la base màxima de cotització.

 

inici

III Fixació dels tipus de cotització al RETA per 2019 i un augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat

El tipus de cotització, per 2019 s'incrementa al 30%, passant progressivament al 30,3% el 2020, 30,6% el 2021 i 31% el 2022.

 

En el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, els tipus de cotització seran, a partir l'1 de gener de 2019, els següents (Art. 7, Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre):

Per a les contingències comunes

28,30 per cent

Per a les contingències professionals

0,9 per cent

·          Del qual el 0,46 per cent correspon a la contingència de incapacitat temporal i el 0,44 a la de incapacitat permanent, mort o supervivència.

Tipus AT i EP (amb I.T.)

Tarifa primes D.A. 4, Llei 42/2006, de 28 de desembre, en la redacció que en fa la disposició final vuitena de la Llei 48/2015, de 20 d'octubre, sobre la mateixa base de cotització escollida pels interessats per contingències comunes.

Per cessament d’activitat

0,7 per cent

Per formació professional

0,1 per cent

% TOTAL PER A 2019

30 per cent

 

Augment progressiu dels tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

En aquest aspecte la D.T. 2a del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, estableix que els tipus de cotització per contingències professionals i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar s'ajustaran a la següent escala:

 1. Per a la cotització per contingències professionals:
  1. En l’any 2020, el tipus de cotització serà l’1,1 per cent.
  2. En l’any 2021, el tipus de cotització serà l’1,3 per cent.
 2. Per a cessament d’activitat:
  1. L'any 2020, el tipus de cotització serà el 0,8 per cent.
  2. L'any 2021, el tipus de cotització serà el 0,9 per cent.
  3. A partir de l'any 2022, el tipus de cotització serà el que s'estableixi amb caràcter definitiu per a tots dos règims especials en la respectiva Llei de pressupostos generals de l'Estat.

inici

 

IV.- Cotització obligatòria per contingències professionals.

A partir l'1 de gener de 2019 s'estableix l'obligatorietat de la cobertura de totes les contingències [comunes (malaltia comuna i accident no laboral) i professionals

(Accident de treball i malaltia professional) i cessament d'activitat]

 

Els treballadors per compte propi que a 31 de desembre de 2018 estiguessin aplicant les bonificacions i reduccions de quotes previstes en els articles 31 (Reduccions i bonificacions de quotes de la Seguretat Social) i 32 (Reduccions i bonificacions de quotes a la Seguretat Social per les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que s'estableixin com a treballadors per compte propi) LETA, hauran de cotitzar obligatòriament a partir d'aquesta data per contingències professionals, no així per cessament d'activitat ni per formació professional.

En el cas que s'hagués optat per la base mínima de cotització que correspongui, la cotització durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta consistirà, a partir l'1 de gener de 2019, en una quota única mensual de 60 euros, que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals. D'aquesta quota, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros a contingències professionals.

No obstant això, aquells treballadors que a 31 de desembre de 2018 tinguessin la cobertura de la protecció per cessament d'activitat continuaran amb la mateixa. En aquest cas haurà de cotitzar obligatòriament també per Formació Professional.

A aquests efectes, les quotes a ingressar per aquestes dues contingències es determinaran aplicant a les bases de cotització elegides pels interessats, o les que corresponguin amb caràcter obligatori, els tipus de cotització que preveu l'article 7 del Reial decret llei 28/2018 , de 28 de desembre

inici

V.- Derogació dels incentius a la contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms.

Es deroga la disposició transitòria primera de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, que afecta la contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms .

inici

VI.- Nou procediment per a la comprovació de la continuïtat de la activitat.

 1. La Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina, podran iniciar un procediment per a la comprovació de la continuïtat de l'activitat, als efectes de cursar baixa d'ofici, d'aquells treballadors per compte propi que, trobant-se d'alta en el RETA o en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, hagin deixat d'ingressar les cotitzacions. Aquest procediment de comprovació podrà ser iniciat amb l'obertura del procediment de constrenyiment, un cop s'hagi emès la corresponent providència de constrenyiment. A aquest efecte, es demanarà informe de les Unitats de Recaptació Executiva competents.
 2. La TGSS o l'ISM, un cop hagi acreditat el cessament en l'activitat, procedirà a la baixa d'ofici del treballador d'acord amb el que estableix el Reglament General sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social (Reial Decret 84/1996, de 26 de gener).

inici

VII.- Ajornament de l’aplicació de la figura de treballador a temps parcial.

Es produeix una nova suspensió de la possibilitat d'exercir a temps parcial l'activitat autònoma

 

S'ajorna l'entrada en vigor de determinats articles de la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom, en tot el relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial, pel fet que encara no s'han pogut determinar, mitjançant els pertinents estudis que estan sent realitzats per l'Administració, quines podrien ser les condicions necessàries que permetin estendre a aquests treballadors la normativa reguladora de la feina a temps parcial, que per estar prevista per a treballadors per compte d'altri, que depenen d'un empresari, no és extensible directament als treballadors per compte propi, de manera que l'entrada en vigor d'aquests preceptes podria provocar greus problemes per a la seva aplicació.

inici

VIII.- Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social de treballadors del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que hagin optat inicialment per una entitat gestora.

Els treballadors inclosos en el RETA incorporats a l'esmentat règim especial amb anterioritat a l'1 de gener de 1998 i que, d'acord amb la D.T. 29a de la Llei General de la Seguretat Social, haguessin optat per mantenir la protecció per la prestació econòmica per incapacitat temporal amb l'entitat gestora, en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor del Reial decret llei analitzat (01 / 03/2019) hauran d'optar per una mútua col·laboradora de la Seguretat Social, opció que s'ha d'efectuar en els termes que preveu l'article 83.1.b) de l'esmentat text refós, i tindrà efecte des l'1 de juny de el 2019.

En tant es produeixi aquesta opció, seguirà gestionant la prestació per cessament d'activitat d'aquests treballadors autònoms el Servei Públic d'Ocupació Estatal i les contingències professionals seran cobertes per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

inici

IX.- Nou tipus d'infracció laboral greu per a la lluita contra els falsos autònoms.

Es reforça la lluita contra l'ús fraudulent de la figura del treballador autònom mitjançant la inclusió d'un nou tipus d'infracció greu, amb la seva corresponent sanció, que penalitza aquesta conducta, per al que es modifica la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social , afegint com a infracció greu dels empresaris, entitats de formació, entitats que assumeixin l'organització de les accions de formació professional per a l'ocupació programada per les empreses, treballadors per compte propi i assimilats: «16. Comunicar la baixa en un règim de la Seguretat Social de treballadors per compte d'altri malgrat que continuïn la mateixa activitat laboral o mantinguin idèntica prestació de serveis, servint-se d'una alta indeguda en un règim de treballadors per compte propi. A aquests efectes es considerarà una infracció per cada un dels treballadors afectats », sancionada amb la multa següent:

 • en el seu grau mínim, de 3.126 a 6.250 euros;
 • en el seu grau mitjà, de 6.251 a 8.000 euros i,
 • en el seu grau màxim, de 8.001 a 10.000 euros,.

inici

X.- La prestació per cessament d'activitat duplica el seu període de durada.

Entre les novetats en relació a la protecció per cessament d'activitat (art. 83.1 i 308 LGSS):

Es duplica el període de percepció del seu abonament respecte del previst en l'actualitat

En la situació d'incapacitat temporal amb dret a prestació econòmica, transcorreguts 60 dies en aquesta situació des de la baixa mèdica, correspon fer efectiu el pagament de les quotes, per totes les contingències, a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, a l'entitat gestora o, si escau, al servei públic d'ocupació estatal, amb càrrec a les quotes per cessament d'activitat.

Període de cotització (mesos)

Període de la protecció (mesos)

De dotze a disset

4

De divuit a vint-i-tres

6

De vint-i-quatre a vint-i-nou

8

De trenta a trenta-cinc

10

De trenta-sis a quaranta-dos

12

De quaranta-tres a quaranta-set

16

De quaranta-vuit en endavant

24

 

inici

XI.- Acció protectora dels treballadors autònoms econòmicament dependents

A l'efecte dels accidents de treball i malalties professionals dels treballadors autònoms econòmicament dependents es defineix accident de treball com:

«Tota lesió corporal del treballador autònom econòmicament dependent que pateixi amb ocasió o per conseqüència de l'activitat professional, considerant-se també accident de treball el que pateixi el treballador en anar o tornar del lloc de la prestació de l'activitat, o per causa o conseqüència de la mateixa. Excepte prova en contra, es presumeix que l'accident no té relació amb el treball quan hagi ocorregut fora del desenvolupament de l'activitat professional de què es tracti ».

inici

XII.- Naixement i quantia de la prestació per incapacitat temporal.

Es fa una nova redacció a l'art. 321 LGSS, en relació al naixement i quantia de la prestació d'incapacitat temporal en el RETA

«1. Per als treballadors inclosos en aquest règim especial, el naixement de la prestació econòmica per incapacitat temporal a què puguin tenir dret es produirà, en els termes i condicions que s'estableixin per reglament, a partir del quart dia de la baixa en l'activitat corresponent, llevat que el subsidi s'hagués originat a causa d'un accident de treball o malaltia professional, en aquest cas la prestació neix a partir del dia següent al de la baixa.

 1. Els percentatges aplicables a la base reguladora per a la determinació de la quantia de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes seran els vigents en el Règim General pel que fa als processos derivats de les indicades contingències ».
 2. inici

Joomla templates by a4joomla