DF 4ª RDL 28/2018 de 28 de desembre per a la revaloració de pensions i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

Les empreses que converteixin als seus assalariats en RETA, amb la mateixa activitat laboral i idèntica prestació de serveis, podran ser multades fins amb 10.000 € per cada treballador en funció de la gravetat de la infracció.

Què és un fals autònom?

És una persona que, tot i treballar en una relació de dependència i d’alienitat davant del risc i resultat de l'activitat per a l'empresa, tal com ho vindria fent un treballador per compte aliè sota un contracte laboral comú, es troba dins el règim d'autònoms, simulant aquesta independència a través d'altres tipus de contractes no laborals, quan hauria d'estar donat d'alta per l'empresa a la SS i aplicar-se els drets regulats en l'ET que són d'imposició legal.

No ens oblidem del TRADE

És un treballador autònom econòmicament dependent, que realitza una activitat a títol lucratiu i de forma habitual, personal, directa i predominant per a una persona física o jurídica, de la qual depèn econòmicament per percebre d'ell, almenys el 75% dels seus ingressos, amb el qual formalitza un contracte específic i més de complir amb les següents condicions:

 • No tenir al seu càrrec treballadors per compte d'altri ni contractar o subcontractar part o tota l'activitat.
 • No executar l'activitat de manera indiferenciada amb els treballadors que prestin serveis sota qualsevol modalitat de contractació laboral.
 • Disposar d'infraestructura i materials propis, quan siguin rellevants per a aquesta activitat.
 • Organització pròpia de l'activitat a desenvolupar, sense perjudici de les possibles indicacions que pugui rebre del client.
 • Assumeix el risc i ventura de l'activitat.
 • Percep una contraprestació a canvi de l'activitat.

 

Perills de tenir un fals Autònom per a l'Empresa

 

Des d'un inici sembla que tot sigui normal:

 1. Un autònom corre amb les seves quotes de la SS.
 2. L'autònom no té vacances remunerades.
 • L'autònom no té pagues extres.
 1. L'empresari s'estalvia el pagar-li baixes i permisos.
 2. Amb els autònoms no solen formalitzar contractes.
 3. Un autònom no té indemnització per acomiadament.
 • No és obligatori el preavís abans de trencar la relació amb un autònom, al contrari que amb el treballador assalariat.
 • Els autònoms han de portar la seva pròpia gestió, al contrari que els treballadors.

 

Si mentre dura el contracte entra la Inspecció de Treball.

 • Investiga tota l'empresa no només el treballador denunciant.
 • Sol·licita les factures que emeten els professionals.
 • Sol·liciten el model 190 AEAT.
 • Sol·liciten els contractes de prestació de serveis.
 • S'entrevisten amb els que estan en autònoms per tal de comprovar:
  • Caràcter personalíssim, que ha de ser ell i no un altre qui presti el servei.
  • Voluntarietat de la prestació personal dels serveis prestat el seu consentiment voluntari i lliure.
  • Retribució a canvi dels serveis prestats.
  • Alienitat, prestació de serveis per compte d'una altra persona, que els rep i fa seus els resultats. És una de les notes que ens permet identificar la RL encoberta
  • Dependència o subordinació, serveis prestats dins l'àmbit d'organització i direcció d'una altra persona física o jurídica. És un dels elements més fonamentals que diferencia la relació laboral amb altres tipus de contracte.
 • Aixequen acta de liquidació i d'infracció.
 • Computen com a liquidació:
  • Els últims 4 anys si és el cas.
  • Alta en el RGSS

Un cop finalitzada la relació és el propi fals Autònom qui demanda per acomiadament.

 • Demanda per acomiadament, reconeixement de relació laboral des de l'inici.
 • 45/33 dies de salari x any de servei amb màxim de 42 mensualitats o 33 dies.
 • Pagament de l’atur per part de l'empresa.
 • Pagament de la cotització dels últims 4 anys.
 • No ens oblidem de l'al·legació de perjudici a la jubilació, l'empresa paga el complement DE PER VIDA.

I a més:

Torna a entrar la INSPECCIÓ DE TREBALL qui.

 • Investiga tota l'empresa no només el treballador denunciant.
 • Sol·licita lesfacturesque emeten elsprofessionals.
 • Sol·liciten el model190
 • Sol·liciten elscontractesde prestacióde serveis.
 • S'entrevisten ambelsque estan enautònomsper tal decomprovar:
  • Caràcter personalíssim, que hade ser ellino un altrequiprestiel servei.
  • Voluntarietat de la prestaciópersonal delsserveisprestat el seuconsentimentvoluntarii lliure.
  • Retribució a canvi delsserveis
  • Alienitat, prestacióde serveis per compted'una altra persona,que elsrepifaseus elsÉs una delesnotes queenspermet identificar laRLencoberta
  • Dependència osubordinació, serveisprestatsdinsl'àmbit d'organitzacióidirecciód'una altra personafísica ojurídica.Ésun delselementsmésfonamentalsque diferenciala relaciólaboral ambaltres tipusde contracte.
Joomla templates by a4joomla