L'Agència Tributària publica les obligacions fiscals a complir pels contribuents durant el setè mes de l'any 2019.

Els contribuents hauran de complir amb les següents obligacions tributàries durant el mes de juliol de 2019 i presentar els següents models fiscals:

→ Fins l'1 de juliol

RENDA I PATRIMONI

⇒ Declaració anual Renda i Patrimoni 2018 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu ia ingressar sense domiciliació del primer termini: Models D-100, D-714

⇒ Règim especial de tributació per l'Impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2018: Model 151

IVA

⇒ maig 2019: Autoliquidació: Model 303

⇒ maig 2019: Grup d'entitats, model individual: Model 322

⇒ maig 2019: Grup d'entitats, model agregat: Model 353

Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de canàries i altres ajudes d'estat per contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques o de l'impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent.

Any 2018: Model 282

→ Fins el 22 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

⇒ juny 2019. Grans empreses: Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

⇒ Segon trimestre 2019: Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210,216

⇒Pagos fraccionats Renda

- Segon trimestre 2019:

Estimació directa: Model 130
Estimació objectiva: Model 131

IVA

⇒ juny 2019. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: Model 349

⇒ juny 2019. Operacions assimilades a les importacions: Model 380

⇒ Segon trimestre 2019. Autoliquidació: Model 303

⇒ Segon trimestre 2019. Declaració-liquidació no periòdica: Model 309

⇒ Segon trimestre 2019. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: Model 349

⇒ Segon trimestre 2019. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: Model 368

⇒ Segon trimestre 2019. Operacions assimilades a les importacions: Model 380

⇒ Sol·licitud de devolució Recàrrec d'Equivalència i subjectes passius ocasionals: Model 308

⇒ Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: Model 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

⇒ juny 2019: Model 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

⇒ abril 2019. Grans empreses: Models 553, 554, 555, 556, 557, 558

⇒ abril 2019. Grans empreses: Models 561, 562, 563

⇒ juny 2019: Models 548, 566, 581

⇒ juny 2019: Models 570, 580

⇒ Segon trimestre 2019: Models 521, 522, 547

⇒ Segon trimestre 2019. Activitats Models V1, V2, V7, F1, F2: 553

⇒ Segon trimestre 2019. Sol·licituds de devolució: Models 506, 507, 508, 524, 572

⇒ Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: Model 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

⇒ juny 2019. Grans empreses: Model 560

⇒ Segon trimestre 2019. Excepte grans empreses: Model 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

⇒ Segon trimestre 2019. Pagament fraccionat: Model 585

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

⇒ Segon trimestre 2019: Model 595

→ Fins el 25 de juliol

Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribucion de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)

⇒ Declaració anual 2018. Entitats el període impositiu coincideixi amb l'any natural: Models 200, 206, 220 i 221

⇒ Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de canàries i altres juts d'estat per contribuents de l'impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència al territori espanyol)

⇒ Any 2018. Entitats el període impositiu coincideixi amb l'any natural: Model 282

⇒ Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

→ Fins el 30 de juliol

IVA

⇒ juny 2019: Autoliquidació: Modelo303

⇒ juny 2019: Grup d'entitats. model individual: Model 322

⇒ juny 2019: Grup d'entitats, model agregat: Model 353

→ Fins el 31 de juliol

NOMBRE D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

⇒ Segon trimestre 2019. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: Model 195

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

⇒ Autoliquidació 2018: Model 411

⇒ Pagament a compta. Autoliquidació 2019: Model 410

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINS TURÍSTICS

⇒ Segon trimestre 2019: Model 179

 

Font: Iberley

Joomla templates by a4joomla