L'article 36.2.c) de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 2017.08.03), determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l'any és de vuit. Així mateix, afegeix que cada ajuntament ha de designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que han de comunicar-se de acord amb el que estableixi l'ordre del departament competent en matèria de comerç.

El punt 1 de la disposició addicional primera de la Llei 18/2017, esmentada, preveu que, mitjançant una ordre del departament competent en matèria de comerç, escoltat el Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, s'ha d'establir anualment el calendari dels diumenges i festius que poden obrir els establiments comercials.

El punt 3 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei 18/2017, permet als ajuntaments la possibilitat de substituir dates de l'esmentat calendari d'obertures comercials autoritzades amb caràcter general. D'acord amb aquesta previsió, tal com ha vingut succeint des de l'any 1997, els articles 2, 3 i 4 de la present Ordre regulen l'exercici de la facultat per substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada amb caràcter general.

En relació amb els dos festius addicionals anuals que els ajuntaments han de designar, pel que fa als anys 2020 i 2021, l'article 5 de la present Ordre estableix el termini màxim de què disposen els consistoris per presentar la comunicació preceptiva a la Direcció General de Comerç.

Per raons de seguretat jurídica l'article 6 de la present Ordre preveu dos dies festius addicionals, que s'afegirien al calendari general de 8 festius, que seran d'aplicació als termes municipals dels ajuntaments que no presentin la comunicació en els terminis establerts.

Pels motius exposats, i d'acord amb el punt 1 de la disposició addicional primera de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, abans esmentada; escoltat el Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

ordeno:

article 1

Els vuit dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic els anys 2020 i 2021, d'acord amb el que estableix la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426, de 2017.08.03), són els següents:

any 2020:

  • 5 i 12 de gener.
  • 5 de juliol.
  • 15 d'agost.
  • 12 d'octubre.
  • 6, 13 i 20 de desembre.
  • any 2021
  • 3 i 10 de gener.
  • 4 de juliol.
  • 1 i 28 de novembre.
  • 6, 8 i 19 de desembre.

Article 2

Els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l'article 1 d'aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades a l'article 36.2.d) de la Llei 18/2017, esmentada, i dels dies 15 d'agost i 12 d'octubre de 2020 i 1 de novembre i 6 de desembre de 2021, atès el que estableix el punt 2 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei.

Article 3

3.1 Abans l'1 de novembre de 2019 per a l'any 2020 i l'1 de novembre del 2020 per l'any 2021, una comunicació en la qual es detallin quines són les dates substituïdes i per quins els substitueixen. Un cop admès el canvi els ajuntaments ho han de fer públic, pels mitjans més adequats, per tal que els establiments comercials situats al seu terme municipal en prenguin coneixement.

3.2 A instàncies del Departament d'Empresa i Coneixement es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llista dels ajuntaments que hagin efectuat els canvis que autoritza l'article 2, així com les dates corresponents a les respectives substitucions.

Article 4

Els establiments comercials situats en els termes municipals dels ajuntaments que no hagin presentat cap comunicació a la Direcció General de Comerç en els terminis indicats, d'acord amb l'article 3 de la present Ordre, no podran exercir la possibilitat de permuta.

Article 5

5.1 A l'efecte del que preveu l'article 36.2.c) de l'esmentada Llei 18/2017, els ajuntaments, amb l'acord previ de l'òrgan competent, els dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada aplicables al seu àmbit territorial municipal. Les comunicacions preceptives s'han de presentar abans l'1 de novembre de 2019 per a l'any 2020 i abans l'1 de novembre de 2020 per a l'any 2021. Per determinar les dates d'aquests dos dies addicionals els ajuntaments han de tenir en compte el que estableix l'article 36.2.d) de la Llei 18/2017.

5.2 A instàncies del Departament d'Empresa i Coneixement es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la llista de les dates addicionals comunicades pels ajuntaments.

article 6.

En el supòsit dels municipis els ajuntaments no hagin presentat dins dels terminis previstos la comunicació preceptiva a què fa referència l'article 5 anterior, s'entenen com a dates escollides i aplicables als seus respectius àmbits territorials el 29 de novembre i el 27 de desembre , en el cas de l'any 2020, i el 5 i el 12 de desembre, en el cas de l'any 2021.

article 7

En els supòsits en qué, superat l'últim dia dels terminis que estableixen els articles 3 i 5 d'aquesta Ordre per als anys 2020 i 2021, i transcorregut també el termini atorgat a un ajuntament per esmenar possibles defectes detectats en la corresponent comunicació i no s'hagin corregit o s'hagi fet l'aclariment sol·licitat en el nou termini indicat, els establiments comercials del seu terme municipal han d'aplicar el calendari general que preveu l'article 1 d'aquesta Ordre per a l'anualitat corresponent en el cas de substitució de dates , o bé les dates que preveu l'article 6 en el cas d'addició de dates.

Font: Iberley

Joomla templates by a4joomla