Tot i no haver estat publicats els Pressupostos de l'any 2017, on s'establirà l'augment de dues setmanes del permís de paternitat, els treballadors (per compte propi o aliè) que es converteixin en pares entrat l'any 2017 podran gaudir de 4 setmanes de permís per paternitat (28 dies) en lloc dels 13 als que tindrien dret a l'any 2016.

La quantia del subsidi és del 100% de la base reguladora de la prestació d'Incapacitat Temporal, derivada de contingències comunes, igual que la prestació per maternitat.

Per què es limita als naixements el 2017 l'ampliació del permís de paternitat?

Com se sap l'ampliació del permís per paternitat no ha estat regulada normativament aplicant-se, després de diversos anys, que especifica per a la suspensió del contracte per paternitat durant quatre setmanes al apt. 7, 48 ET. Per què llavors es limita als naixements el 2017 l'ampliació del permís per paternitat?

Efectivament la regulació del text estatutari, i Reial Decret 295/2009, de 6 de març, no especifiquen per gaudir de l'ampliació del permís de paternitat la necessitat que el naixement o constitució de l'adopció o acolliment es produeixi després l'1 de gener de 2017, encarregant l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) d'interpretar aquesta aplicació.

Segons l'INSS, la disposició transitòria setena del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, estableix que fins a l'entrada en vigor del permís de quatre setmanes , el que ha succeït l'1 de gener de 2017, el permís serà de 13 dies, ampliables en dos dies més per cada fill a partir del segon, o de 20 dies quan el nou naixement o adopció es produeixi en una família nombrosa o quan la família adquireixi aquesta condició amb el nou fill o quan en la família hi hagi una persona amb discapacitat.

Bonificacions en la contractació de treballadors en règim d'interinitat per substituir treballadors en suspensió del contracte de treball, per risc durant l'embaràs, per maternitat / paternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent

Tindran dret a una bonificació del 100% en les cotitzacions empresarials de la Seguretat Social durant tot el temps que duri la suspensió del contracte (Art. 1, Reial Decret Llei 11/1998, de 4 de setembre):

COL·LECTIU

QUANTIA

DURADA

Contractes d'interinitat que se celebrin amb persones aturades per substituir treballadores que tinguin suspès el contracte de treball per risc durant l'embaràs o per risc durant la lactància natural i fins que s'iniciï la corresponent suspensió del contracte per maternitat biològica o el lactant compleixi nou mesos, respectivament, o, en ambdós casos, quan desaparegui la impossibilitat de la treballadora de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compatible amb el seu estat.

100% en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Tot el temps que duri la suspensió del contracte per risc durant l'embaràs i la lactància.

Contractes d'interinitat que se celebrin amb persones aturades per substituir treballadors que tinguin suspès el contracte durant els períodes de descans per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent.

100% en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Tot el temps que duri la suspensió del contracte per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent.

Contractes d'interinitat que se celebrin amb persones aturades per substituir treballadors autònoms, socis treballadors o socis de treball de les societats cooperatives, en els supòsits de risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural, períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment o suspensió per paternitat

100% en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Tot el temps que duri la suspensió del contracte per maternitat, adopció o acolliment preadoptiu o permanent.

 

 

Joomla templates by a4joomla