La dificultat en formar un govern han fet que arribada la data de l’1 de gener ens trobem amb la pròrroga automàtica de pressupostos generals de l’Estat de l’any anterior, tal com estableix l’article 134.4 de la Constitució Espanyola. No obstant això, aquesta situació de pròrroga no ha evitat que el Govern hagi aprovat certes modificacions en matèria laboral i de Seguretat Social, que passem a comentar breument a continuació:

  1. Salari Mínim Interprofessional (Reial Decret 742/2016, de 30 de desembre): Amb efectes d’ 1 de gener de 2017, el salari mínim per a qualsevol activitat en l’agricultura, indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat del treballador, s’ha incrementat un 8% sobre l’import vigent a 31 de desembre de 2016, quedant fixat en 23,59 €/dia o 707,70 €/mes, referit a la jornada legal de treball en l’activitat . En còmput anual ascendeix a 9.907,80 €/any. La determinació del salari mínim per als empleats de la llar familiar, que treballin per hores, en règim extern, i que inclou tots els conceptes retributius, serà de 5,54€ per hora efectivament treballada.
  1. Increment de la base màxima de cotització a la Seguretat Social (Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre): A partir de l’1 gener 2017, la base màxima de cotització a la Seguretat Social, per als diferents règims de la Seguretat Social, s’incrementarà en un 3% respecte a l’import vigent a 31 desembre de 2016. Si bé, a data d’avui està pendent la seva quantificació per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social, es preveu que la seva quantia ascendeixi a 3.751,26 €.
  2. Revalorització de pensions de la Seguretat Social (Reial Decret 746/2016, de 30 de desembre): Amb efectes de l’1 de gener de 2017, les pensions abonades pel sistema de Seguretat Social, en la modalitat contributiva, s’incrementen un 0,25%. Així mateix, s’incrementen un 0,25% les pensions mínimes del sistema de Seguretat Social, les pensions no contributives, les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill a càrrec amb 18 o més anys d’edat i un grau de discapacitat igual o superior al 65% i les pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI). Per la seva banda, la pensió màxima de la Seguretat Social per a l’any 2017 queda establerta en 36.031,80 €/anuals.
  3. Ampliació a 4 setmanes del permís per paternitat: Per mitjà de la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, es va procedir a l’ampliació del referit permís per paternitat, de 13 dies ininterromputs a quatre setmanes, si bé l’entrada en vigor d’aquesta Llei quedava diferida fins a l’1 de gener de 2011. Posteriorment, va ser posposada la seva entrada en vigor cada any, sent l’última per mitjà de la disposició final onzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, i efectes a 1 de gener de 2017.
  4. Possibilitat d’exercir un treball per compte propi a temps parcial: Per mitjà de la disposició final desena de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, es va modificar la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, per la qual es reconeixia la possibilitat que el treballador per compte propi pogués realitzar la seva activitat a temps parcial, recollint-així mateix, la possibilitat que s’establís un sistema de cotització a temps parcial per a aquest col·lectiu de treballadors. Si bé inicialment aquesta modificació havia d’entrar en vigor en data 1 de gener de 2014, aquesta es va anar ajornant per mitjà de les successives lleis de pressupostos generals de l’estat, fins arribar a la de 2016, que va establir l’última entrada en vigor de la modificació en l’1 de gener de 2017 i que finalment ha adquirit eficàcia. Malgrat l’entrada en vigor d’aquesta modificació de la Llei amb efectes 1 de gener de 2017, no ens consta cap desenvolupament normatiu que hagi desenvolupat un sistema de cotització a la Seguretat Social a temps parcial, i per tant a l’espera del mateix, les afiliacions i cotització a la Seguretat Social seguiran regint-se per la normativa anterior.

Com sempre, quedem a la seva disposició per atendre qualsevol consulta o aclariment que necessiti realitzar sobre aquest tema o qualsevol altre.

Joomla templates by a4joomla