Hi ha vigents en la actualitat tres deduccions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques sobre les que es pot optar a l’abonament anticipat.

 

- Família nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si és família de categoria especial.

- Descendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada descendent.

- Ascendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada ascendent.

 

Qui pot sol·licitar l'abonament anticipat?

1) Els ascendents - o germans orfes de pare i mare - que formin part d'una família nombrosa.

2) Els contribuents amb dret a l'aplicació dels mínims per descendents o ascendents amb discapacitat.

 

Requisits per sol·licitar l'abonament anticipat.

1) Estar en possessió del títol de família nombrosa o del certificat oficial del grau de discapacitat del descendent o ascendent. És convenient que comprovi que disposa del títol de família nombrosa i del certificat de discapacitat. La seva comunitat autònoma (o, si s'escau les direccions territorials de l'IMSERSO a Ceuta i a Melilla) enviaran aquesta informació directament a l'Agència Tributària perquè aquesta pugui realitzar l'abonament anticipat.

2) Tots els sol·licitants, així com els descendents i ascendents amb discapacitat han de disposar de número d'identificació fiscal (NIF) sense el qual no es podrà presentar la sol·licitud.

3) Els sol·licitants han de realitzar una activitat per compte propi o aliè per la qual es estigui donat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat i cotitzar durant els terminis mínims que s'indiquen al final d'aquesta carta. En la sol·licitud col·lectiva és suficient que compleixi aquesta condició qui figuri com a primer sol·licitant.

DOCUMENT DE PROVA

Tipus de sol·licitud: quan diverses persones puguin tenir dret a una deducció, per exemple, els progenitors d'un descendent discapacitat, la sol·licitud de l'abonament anticipat pot ser col·lectiva o individual.

  1. a) Col·lectiva. Haurà de presentar per tots els sol·licitants que puguin tenir dret a la deducció.

L'abonament de la deducció s'efectuarà mensualment mitjançant transferència bancària a qui figuri com a primer sol·licitant, per import de 100 euros per cada família nombrosa, descendent o ascendent amb discapacitat. L'esmentat import serà de 200 euros si es tracta d'una família nombrosa de categoria especial. El primer sol·licitant ha de complir els requisits en el moment de presentar la sol·licitud.

  1. b) Individual. S'abonarà a cada sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l'import que procedeixi dels indicats anteriorment, entre el nombre de contribuents que poden sol·licitar l'abonament anticipat (veure apartat "Qui pot sol·licitar l'abonament anticipat").

Cada mes de gener es podrà modificar la modalitat de sol·licitud respecte de cadascuna de les deduccions.

 

RECORDI

Per sol·licitar l'abonament anticipat s'ha de disposar de:

- NIF de tots els sol·licitants i descendents i ascendents amb discapacitat.

- Certificat de discapacitat o títol de família nombrosa emesos per la seva comunitat autònoma (o IMSERSO) i que aquestes administracions enviaran directament a l'Agència Tributària.

- DNI electrònic, certificat digital, PIN24H o CL @ VE per a la seva presentació per Internet.

 

Terminis mínims de cotització.

  1. a) Treballadors amb contracte de treball a jornada completa, en alta durant almenys quinze dies de cada mes en el règim general o en els règims especials de la mineria del carbó i dels treballadors del mar
  2. b) Treballadors amb contracte de treball a temps parcial la jornada laboral sigui de, almenys, el 50 per cent de la jornada ordinària en l'empresa, en còmput mensual, i estiguin en alta durant tot el mes en els règims esmentats en el paràgraf anterior.
  3. c) En el cas de treballadors per compte aliè en alta al sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris inclosos en el Règim General de la Seguretat Social quan s'hagi optat per bases diàries de cotització, que realitzin, almenys, deu jornades reals en aquest període.
  4. d) Treballadors inclosos en els restants règims especials de la Seguretat Social no esmentats en els paràgrafs anteriors o mutualistes de les respectives mutualitats alternatives a la Seguretat Social que es trobin en alta durant quinze dies al mes.

Si vostè està interessat en que des d'aquest despatx efectuem la sol·licitud del pagament anticipat d'aquestes noves deduccions, pot posar-se en contacte amb el responsable del servei Sra. Chelo Gómez al telf .. 93-399.37.01 o al mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Joomla templates by a4joomla