En principi hem de verificar a través de la notificació rebuda, l'obligació d'embargar una indemnització tenint en compte quin és el mandat emanat de l'òrgan emissor de l'ordre d'embargament (jutjat, Seguretat Social, Ajuntaments, Hisenda, ...). Així, si ens requereixen l'embargament de sous i salaris exclusivament, NO hauríem d'incloure com embargable la suma de la indemnització que correspongui. Per contra, si l'ordre d'embargament recull l'afegitó: "salaris, sous, jornals, retribucions, pensions, indemnitzacions i resta de emoluments del deutor” o bé: “salaris, sous, jornals, retribucions, pensions o qualsevol tipus de percepció del deutor", SI haurem d'aplicar també l'embargament en la indemnització.

QUIN PERCENTATGE ES EMBARGAT A UNA INDEMNITZACIÓ?

Si, finalment, i després de verificar que la indemnització és objecte de l'embargament, l'embargament afectarà la seva totalitat. En aquest supòsit no s'aplicarà l'escala que es recull en l'Art.607 de la Llei d'Enjudiciament Civil on diu expressament que s'aplicarà l'escala a "Els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que siguin superiors al salari mínim interprofessional (...) ". Atès que la INDEMNITZACIÓ LABORAL no es tracta de salari sinó d'un deute exigible a curt termini d'acord amb el que disposen les següents referències normatives:

  1. Art.26 de l'Estatut dels Treballadors, "No tindran la consideració de salari les quantitats percebudes pel treballador en concepte d'indemnitzacions o bestretes per les despeses realitzades com a conseqüència de la seva activitat laboral, les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social i les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments ". Diferent al que s'enumera en l'Art.607 abans esmentat, on parla exclusivament de l'escala per conceptes classificats com salaris, sous, jornals, retribucions o pensions, no contemplant-se la indemnització com a salari.
  2. En el cas de ser l'embargament originat per deute amb l'administració pública, s'estarà al que disposa la Llei General de Tributs en la seva art.169 de la Llei general tributària on es recull l'ordre de l'embargament sobre els béns del deutor de la deute tributari. Aquest article afecta aquells deutes que procedeixin de l'administració pública.

S'entén que la indemnització és i està recollida com bé embargable sota el títol de deute exigible a curt termini, ja que és en si mateixa un dret de cobrament a curt termini a favor del treballador (creditor) i exigible al seu pagador / empresa ( deutor).

En conseqüència i segons la normativa exposada, és susceptible d'embargament la totalitat de la indemnització.

És important tenir en compte, en el moment de liquidar a un treballador que la part que correspon a salari i les parts proporcionals de les pagues extres, vacances no gaudides, ... seran embargables amb els límits i percentatges establerts a la LEC., Excloent aquelles quantitats que són pròpiament indemnització per extinció de la relació laboral que seran embargables en la seva totalitat sempre que la diligència d'embargament així ho estableixi.

Font: Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears”

Joomla templates by a4joomla