AFECTACIÓ PARCIAL DEL HABITATGE HABITUAL AL DESENVOLUPAMENT DE LA ACTIVITAT ECONÒMICA

En els casos en que el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministrament d’aquest habitatge, com son AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, TELEFONIA I INTERNET, seran deduïbles en el percentatge resultant d’aplicar el 30 per cent a la proporció dels metres quadrats afectats per l’activitat a la superfície total de l’habitatge.

Les despeses derivades de la titularitat de l’habitatge, com son: AMORTITZACIONS, IBI, COMUNITAT DE PROPIETARIS, etc., sí que resulten deduïbles en proporció a la part de l’habitatge afectat al desenvolupament de l’activitat i al seu percentatge de titularitat en l’immoble referit.

En canvi, els SUBMINISTRAMENTS esmentats, no admeten aquest criteri de repartiment, per el que hauran d’imputar-se a l’activitat en proporció a la part que aquestes despeses, segons el criteri comentat, i que estiguin amb correlació amb els ingressos de la activitat.

Com es realitza el càlcul de la deducció? Posem un exemple: si l'autònom destinés un 20% del domicili al desenvolupament de la seva activitat, hauria de declarar al model 037 que l'espai de treball que utilitza és de 20 metres quadrats. La quantitat deduïble serà el resultat de calcular el 30% d'aquests metres quadrats, és a dir: un 6%. Per tant, del consum de tots els subministres (aigua, llum, electricitat, internet, etc.) l'autònom sabrà que en podrà deduir-se aquesta quantitat.

DESPESES DE MANUTENCIÓ INCORREGUDES EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Tindran el caràcter de deduïbles fiscalment:

Les despeses de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hoteleria i siguin pagats per qualsevol mitjà electrònic de pagament , amb uns límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a les despeses normals de manutenció dels treballadors.

L’import deduïble tindrà el mateix límit que per al treballador per compte aliè a l’IRPF: 26,67 euros/dia a Espanya i 48,08 euros/dia a l’estranger, quantitats que es dupliquen si es pernocta passant a ser  53,37 euros/dia a Espanya i 91,35 euros/dia al estranger, com a conseqüència del desplaçament.

 
   

 

 

DESPESSES DE MANUTENCIÓ

Pernoctant en un municipi diferent del de residència del perceptor

Manutenció Espanya                                                                                     53,34€

Manutenció estranger                                                                                    91,35€

 

 

Si no es pernocta en municipi diferent:

Manutenció Espanya                                                                                     26,67€

Manutenció estranger                                                                                    48,08€

 

TIPUS DE RETENCIONS APLICABLES ALS DIFERENTS RENDIMENTS A PARTIR DEL 1 DE GENER DE 2018

Tipus de Renda

Procedència

Tipus aplicable 2018

Treball

Relacions laborables i estatutàries en general

 

Variable segons procediment general (algoritme)

Pensions i havers passius del sistema públic (S. Social)

Pensionistes amb dos o més pagadors: procediment especial del art.89.A. RIRPF

Pensions de sistemes privats de previsió social

Prestacions i subsidis per desocupació

Prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic (només reintegrament de prestacions indegudes

Consellers i administradors (de entitats les quals la xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments hagi estat >100.000 euros) (art. 101.2 LIRPF y 80.1.3º RIRPF)

35 per 100

Consellers i administradors (de entitats les quals la xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments hagi estat <100.000 euros) (art. 101.2 LIRPF y 80.1.3º RIRPF)

19 per 100

Premis literaris, artístics o científics no exempts de IRPF, quan tinguin la consideració de rendiments del treball

15 per 100

Cursos, conferencies, seminaris, ... (art. 80.1.4º RIRPF i 101.3 LIRPF)

15 per 100

Elaboració de obres literàries, artístiques o científiques (art. 80.1.4º RIRPF i 101.3 LIRPF)

15 per 100

Endarreriments (art. 101.1 LIRPF)

15 per 100

Règim fiscal especial aplicable a treballadors/es desplaçats en territori espanyol (art.93.2.f LIRPF):

Fins a 600.000 euros.......................................................................

Des de 600.000,01 euros cap endavant (retribucions satisfetes per un mateix pagador).........................................................................

 

 

24 per 100

 

45 per 100

Activitats professionals

Amb caràcter general (art. 101.5.a LIRPF)

15 per 100

Determinades activitats professionals (recaptadors municipals, mediadors d’assegurances...) (art. 101.5.a LIRPF i 95.1 RIRPF)

7 per 100

Professionals de nou inici ( l’any d’inici i els dos següents) (art. 101.5.a LIRPF i 95.1 RIRPF)

7 per 100

Altres activitats econòmiques

Activitats agrícoles i ramaderes en general (art. 95.4 RIRPF)

2 per 100

Activitats de engreix de porcí i avicultura (art. 95.4 RIRPF)

1 per 100

Activitats forestals (art. 95.5 RIRPF)

2 per 100

Determinades activitats empresarials en Estimació Objectiva (art. 95.6 RIRPF)

1 per 100

Rendiments del art. 75.2.b): cessió drets d’imatge (art. 101.1 RIRPF)

24 per 100

Rendiments del art. 75.2b): resta de conceptes (art. 101.2 RIRPF)

19 per 100

Imputació Rendes per cessió drets imatge

(art. 92.8 LIRPF i art. 107 RIRPF)

19 per 100

Guanys patrimonials

Premis de jocs, concursos, rifes ... subjectes a retenció, diferents dels subjectes a GELA (101.7 LIRPF)

19 per 100

Aprofitaments forestals en muntanyes públiques (art.101.6 LIRPF i 99.2 RIRPF)

19 per 100

Altres guanys patrimonials

Transmissions de Drets de subscripció (art.101.6 LIRPF)

19 per 100

Transmissions d’accions i participacions a Institucions de Inversió Colectiva (Fons de Inversió) (art.101.6 LIRPF)

19 per 100

Capital Mobiliari

Derivats de la participació en fons propis de entitats (art. 25.1, 101.4 LIRPF i 90 RIRPF)

19 per 100

Cessió a tercers de capitals propis (comptes corrents, dipòsits financers, etc...; art.25.2 LIRPF)

19 per 100

Operacions de capitalització, assegurances de vida o invalidesa i imposició de capitals

19 per 100

Propietat intel·lectual, industrial, prestació d’assistència tècnica (art. 101.9 LIRPF)

19 per 100

Arrendament i subarrendament de bens mobles, negocis o mines (art. 101.9 LIRPF)

19 per 100

Rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge (art. 101.10 LIRPF) sempre que no sigui en el desenvolupament de una activitat econòmica

24 per 100

Capital Immobiliari

Arrendament i subarrendament de bens immobles urbans (art. 101.8 LIRPF; i 100 RIRPF)

19 per 100

 

Joomla templates by a4joomla