Normativa Llei 35/2006 IRPF. Criteris DGT i Tribunals

Alguns aspectes en la deducció fiscal dels vehicles

És deduïble l'IVA en la compra d'un cotxe?

L'article 95 de la Llei d'IVA en el seu punt "un" ens diu: "Els empresaris o professionals no podran deduir les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o importacions de béns o serveis que no afectin, directament i exclusivament, a la seva activitat empresarial o professional ".

Es a dir en principi cal que el bé (el vehicle) estigui afectat a l'activitat.

Però en el seu apartat "Dos" ens aclareix el que és entén com afecte directament i exclusivament.

Quins béns o serveis NO es troben afectes directament i exclusivament a l'activitat?

No es troben afectes directament i exclusivament els béns i serveis que:

 • A més s'utilitzen en altres activitats de naturalesa no empresarial ni professional per períodes alternatius
 • S'utilitzen simultàniament per a activitats empresarials o professionals i per a necessitats privades.
 • No estiguin comptabilitzats o registrats en els llibres de l'activitat
 • No estiguin integrats en el patrimoni empresarial o professional
 • Es destinin a satisfer necessitats personals o particulars de l'empresari o professional, o dels seus familiars i empleats amb certes excepcions.

Quines regles regeixen la deducció?

Per poder deduir les quotes suportades, tenint en compte el que s'ha dit anteriorment, s'han de complir unes regles. Aquestes estan regulades a l'apartat "Tres" de l'article 95 de la Llei de l'IVA.

Una d'elles diu: "2ª. Quan es tracti de vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes, es presumiran afectats al desenvolupament de l'activitat empresarial o professional en la proporció del 50% ".

Si volem saber quins vehicles són els que es consideren en el punt anterior hem d'anar-nos al R.D.L. 339/1990. Ull, també s'inclouen aquí els vehicle tot terreny o tipus "jeep".

Pel que inicialment l'IVA deduïble de l'adquisició d'un cotxe serà el 50% de la quota suportada.

Si es vol deduir un percentatge major s'ha d'acreditar l'afectació directa i exclusiva del vehicle a l'activitat. És a dir, que no es pot destinar el cotxe a altres usos diferents a l'activitat empresarial o professional.

També és molt important el tipus d'activitat que es desenvolupa. S'ha de valorar si es necessita el vehicle per als desplaçaments o no.

Com s'acredita que el vehicle no s'utilitza per a ús privatiu?

En base a l'anterior, sembla gairebé impossible d'acreditar que el cotxe no s'utilitza per a ús privatiu. Per a això s'hauria d'establir algun tipus de control amb el qual es pugui acreditar que el vehicle està aparcat i no es mou fora d'horari de treball.

No obstant això alguns mitjans de prova, que no sempre Hisenda admet, podrien ser:

 • Retolar el cotxe amb publicitat de l'empresa.
 • Tenir algun registre amb els contactes i reunions que es té fora de l'empresa per justificar els desplaçaments.
 • Parts de treball.
 • Contracte de pàrquing de l'empresa amb vigilància 24h.
 • Sistemes de geo-localització de vehicles.
 • Acreditar que es disposa d'un altre vehicle per a ús domèstic.

 

Davant el dubte, la recomanació és deduir tan sols el 50% de l'IVA suportat.

Què IVA suportat és deduïble al 100%?

En el citat article 95 s'estableix una sèrie de vehicles que es presumeixen afectes a l'activitat. L'IVA suportat en els mateixos serà deduïble al 100%. Aquests vehicles són:

 • Aquells que s'utilitzen per transportar viatgers mitjançant contraprestació
 • Els mixtos que s'utilitzen en el transport de mercaderies, furgonetes, etc.
 • Aquells que s'utilitzen en les autoescoles per ensenyar a conduir.
 • Els utilitzats pels representants o agents comercials per als seus desplaçaments professionals
 • Aquells que s'utilitzen en els serveis de vigilància.

 

S'ha d'acreditar el grau d'utilització?

 1. Per poder deduir l'IVA suportat s'ha d'acreditar el grau d'utilització. Aquí és on sorgeix el problema més gran, ja que el subjecte passiu és qui ha de acreditar-ho. La càrrega de la prova se li trasllada al contribuent. Com s'acredita? La llei diu "per qualsevol mitjà de prova admès en dret".

Aquí hem de tenir en compte que no s'admeten com a mitjans de prova:

 • El que estigui comptabilitzat.
 • Que s'inclogui en els registres oficials de l'activitat
 • El que s'inclogui en la declaració-liquidació.

 

És deduïble l'IVA suportat en la reparació, combustible, etc.?

El dubte que es planteja és si és deduïble l'IVA suportat en l'adquisició de certs béns i serveis relacionats amb els vehicles, com són:

 • Accessoris i peces de recanvi
 • Combustibles, lubricants, etc.
 • Despeses d'aparcament
 • Despeses d'autopista
 • Reparacions

 

El apartat "Quart" de l'article 95 de la llei de l'IVA estableix el criteri per deduir l'IVA suportat. I ve a dir que se seguirà el mateix criteri establert anteriorment.

És a dir, que si l'IVA suportat del vehicle és deduïble al 100%, el dels béns i serveis relacionats anteriorment també ho serà. I si el deduïble tan sols és el 50%, aquest serà el percentatge que s'aplicarà a aquestes despeses.

 

Què es pot deduir com a despesa en l'IRPF?

Aquí l'administració és molt estricta i admet la deducció del 100% o no admet que es dedueixi res. A l'efecte de l'IRPF no hi ha possibilitat de poder deduir el 50% de les despeses a diferència de l'IVA.

Hi ha una sèrie de vehicles que l'AEAT si admet la deducció del 100% per presumir afectes a l'activitat. Aquests són els destinats al transport de viatgers, de mercaderies, furgonetes, a autoescoles, a agents comercials, a serveis de vigilància, etc. Tots ells vénen detallats succintament en el ja esmentat Article 95 de la llei 37/1992 de l'IVA.

Aquest mateix article en el punt "dos" diu: "No s'entendran afectes directament i exclusivament a l'activitat empresarial o professional, entre d'altres:

 • Els béns que es destinin habitualment a aquesta activitat i d'altres de naturalesa no empresarial ni professional per períodes de temps alternatius. "

El dubte sorgeix per saber si són deduïbles despeses com l'amortització, reparacions, conservació, manteniment, combustible, assegurança, etc. Si l'AEAT considera que el vehicle no està afecte únicament i exclusivament a l'activitat no s'admetrà cap despesa com a deduïble en l'IRPF. Pel que igual que hem vist en l'IVA si s'utilitza el vehicle de forma esporàdica per a l'ús personal, no es podran deduir les despeses.

Joomla templates by a4joomla