El Reial Decret 62/2018, permetrà recuperar a partir del 2025 les aportacions realitzades als plans de pensions durant almenys 10 anys i els rendiments generats.

La disposició modifica el reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors (RD 1588/1999) indicant que "... en el cas que el condicionat del pla de previsió social empresarial prevegi la possibilitat de disposició anticipada de drets econòmics ... "

Així mateix s'inclou la modificació del Reglament de Plans i Fons de Pensions (R.D.304 / 2004) així: "... 2. Les especificacions dels plans de pensions també poden preveure el pagament anticipat de la prestació corresponent a la jubilació ..."; "... 4. Els partícips dels plans de pensions del sistema individual i associat podran disposar anticipadament de l'import, total o parcial, dels seus drets consolidats corresponent a aportacions realitzades amb almenys deu anys d'antiguitat ... "

"... 5. La percepció dels drets consolidats per malaltia greu o atur de llarga durada serà incompatible amb la realització d'aportacions ... "" El partícip pot reprendre les aportacions per a qualssevol contingències susceptibles d'esdevenir, un cop hagi percebut íntegrament els drets consolidats o suspès el cobrament ... ".

Les normes i especificacions dels plans de pensions, s'han d'adaptar al que estableix el termini de sis mesos des que entri en vigor segons la disposició addicional única.

Joomla templates by a4joomla