Castellano

Què és un pla de pensions?

Un pla de pensions és un producte d'estalvi a llarg termini la fi principal és la generació d'estalvi de cara a la jubilació. Funciona en base a aportacions, generalment periòdiques, realitzades pel partícip que són invertides pels gestors del pla de pensions.

La inversió es realitza segons determinats criteris prèviament establerts en la política d'inversió

A l'hora del rescat, el partícip obté els diners aportats al llarg dels anys i la rendibilitat que s'hagi pogut generar, si és el cas.

 L'aportació màxima anual és de 8.000 €

 Com es rescata?

Les prestacions dels plans de pensions tindran el caràcter de dineràries i podran ser:

  • Prestació en forma de capital, consistent en una percepció de pagament únic. El pagament d'aquesta prestació podrà ser immediat a la data de la contingència o diferit a un moment posterior.
  • Prestació en forma de renda, consistent en la percepció de dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, incloent almenys un pagament en cada anualitat. La renda podrà ser actuarial o financera, de quantia constant o variable en funció d'algun índex o paràmetre de referència predeterminat.
  • Prestacions mixtes, que combinin rendes de qualsevol tipus amb un pagament en forma de capital, havent d'ajustar al que preveuen les lletres anteriors.
  • Prestacions diferents de les anteriors en forma de pagaments sense periodicitat regular

 NOVETAT: Després de la publicació (2018.02.10) del Reial Decret 62/2018, de 9 de febrer es podrà disposar anticipadament de l'import, total o parcial, corresponent a aportacions realitzades amb almenys 10 anys d'antiguitat.

 Com tributa un pla de pensions?

Les aportacions

Les aportacions que anualment es facin al pla de pensions poden ser desgravades (en forma de reducció) en la declaració de la Renda.

La desgravació anual màxima, en termes generals, és la menor de les següents quantitats:

  • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.
  • 000 €.

A més: Els contribuents el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social previstos en aquest article dels que sigui partícip, mutualista o titular aquest cònjuge, amb el límit màxim de 2.500 euros anuals.

El rescat

Atenent a la Llei de l'IRPF són rendiments de treball les prestacions rebudes pels beneficiaris dels plans de pensions; qualsevol que sigui la contingència que es produeixi coberta per aquests i qualsevol que sigui la forma de cobrament d'aquesta prestació.

L'article 17.2.a) .3 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (BOE de 29 de novembre), estableix que, en tot cas, tenen la consideració de rendiments de treball: "3ª. Les prestacions percebudes pels beneficiaris de plans de pensions ... "Per tant, les prestacions de plans de pensions es consideren en tot cas, rendiments de treball, i han de ser objecte d'integració en la base imposable general de l'IRPF del perceptor.

El Reial Decret 62/2018, de 9 de febrer NO modifica la tributació dels plans de pensions

 NO OBSTANT La DT12, LIRPF estableix un règim transitori aplicable als plans de pensions en els següents termes:

«1. Per a les prestacions derivades de contingències esdevingudes abans de l'1 de gener de 2007, els beneficiaris podran aplicar el règim financer i, si escau, aplicar la reducció prevista en l'article 17 del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les persones Físiques vigent a 31 de desembre del 2006.

  1. Per a les prestacions derivades de contingències esdevingudes a partir de l'1 de gener de 2007, per la part corresponent a aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006, els beneficiaris podran aplicar el règim financer i, si escau, aplicar la reducció prevista en l'article 17 del text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques vigent a 31 de desembre del 2006.

(...)

  1. El règim transitori que preveu aquesta disposició únicament podrà ser d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes en l'exercici en què esdevingui la contingència corresponent, o en els dos exercicis següents.

No obstant, en el cas de contingències esdevingudes en els exercicis 2011 a 2014, el règim transitori només podrà ser d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes fins a la finalització del vuitè exercici següent a aquell en què va esdevenir la contingència corresponent. En el cas de contingències esdevingudes en els exercicis 2010 o anteriors, el règim transitori només podrà ser d'aplicació, si escau, a les prestacions percebudes fins al 31 de desembre de 2018. "

 

En aquest sentit, l'article 17.2.b) de la LIRPF (vigent a 31 de desembre de 2006) establia la possibilitat d'aplicar la reducció següent:

"B) El 40 per 100 de reducció en el cas de les prestacions establertes en l'article 16.2.a) d'aquesta Llei, excloses les que preveu l'apartat 5è, que es percebin en forma de capital, sempre que hagin transcorregut més de dos anys des de la primera aportació. El termini de dos anys no és exigible en el cas de prestacions per invalidesa. "

 IMPORTANT:

Si la prestació es percep en forma de capital, es pot aplicar la reducció del 40% a la part de la prestació que correspongui a aportacions realitzades fins al 31 de desembre del 2006.

Si la prestació es percep en forma mixta, combinant rendes de qualsevol tipus amb un pagament en forma de capital, es pot aplicar l'esmentada reducció a la part de la prestació que es cobri en forma de capital.

Per la seva banda, amb independència del nombre de plans de pensions de què sigui titular un contribuent, la possible aplicació de l'esmentada reducció del 40% només podrà atorgar-se a les quantitats percebudes en forma de capital en un mateix període impositiu, i per la part que correspongui a les aportacions realitzades fins al 31 de desembre del 2006.

En conseqüència, la reducció del 40% es pot aplicar només en un any. La resta de quantitats percebudes en altres anys, tot i que es percebin en forma de capital, tributarà íntegrament sense aplicació de la reducció del 40%.

EXEMPLE: La diferència de tributar com a rendiment de treball i no de l'estalvi (un fons d'inversió tributa com a renda de l'estalvi) és que el percentatge a pagar per la renda és diferent. A més, en un pla de pensions es tributa pels drets consolidats, és a dir, per les aportacions més el rendiment; mentre que en un fons d'inversió només es tributa pel rendiment obtingut.

Joomla templates by a4joomla