Les persones incloses en el camp d'aplicació d'aquest règim especial poden canviar quatre vegades a l'any la base per la qual vinguessin obligats a cotitzar, triant una altra, dins dels límits mínim i màxim aplicables en cada exercici, d'acord amb els termes fixats en l'art. 43 bis del Reglament General sobre Cotització i Liquidació de la Seguretat Social. Si la sol·licitud es formula entre l'1 d'abril i el 30 de juny, té efectes a partir l'1 de juliol de el 2019.

 

Després de les modificacions realitzades per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom, des del 1 de gener de 2018, es pot sol·licitar el canvi de base de cotització, quatre vegades a l'any, amb els següents efectes :

  • a) 1 d'abril, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i el 31 de març;
  • b) 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 d'abril i el 30 de juny;
  • c) 1 d'octubre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 30 de setembre;
  • d) 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre.

 

Atenent a les dates de l'art. 43 bis del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social, el 30 de juny acabarà el quart període de canvis en les bases de cotització amb efectes a partir l'1 de juliol de el 2019.

Aquesta possibilitat, com citava el preàmbul de l'esmentada Llei 6/2017, pretén adaptar la cotització anual al RETA a les fluctuacions que són susceptibles de produir-se en els ingressos de l'activitat autònoma al llarg de cada exercici.

 

  • Sol·licitud per a canvi de base de cotització al RETA

 

La sol·licitud de canvi base de cotització en el règim especial de treballadors autònom pot sol·licitar directament per l'autònom a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa d'un certificat digital o usuari / contrasenya o mitjançant el servei Canvi de base de cotització -autònoms.

Igualment, la sol·licitud es pot presentar mitjançant el Model de sol·licitud de canvi base de cotització en el règim especial de treballadors autònom (TC.4005).

 

Fuente: Iberley

Joomla templates by a4joomla